Gå till Irene Johansson Gå till Eskil Berggren
2024-07-24

Psykoterapi och samtal

KBT-Psykoterapi i Skellefteå AB


Iréne Johansson

Fil.mag i psykologi
Leg.KBT-Psykoterapeut
Psykoterapihandledare

Du kan komma i kontakt med mig via telefon 070-325 26 79
eller via e-post milo.kbt@allt2.se

Jag är fil.mag i psykologi, leg.KBT-Psykoterapeut,
lärar –och handledarutbildad
och har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med människor med olika svårigheter, t.ex i krissituationer, med ångest- problematik, depressioner, stress- och utbrändhets- problematik, rehabiliteringsstöd, konflikthantering, personlighetsutveckling mm.

Jag arbetar såväl med enskilda individer som med par, familjer och grupper. Jag arbetar även med handledning och utbildning till personal inom psykiatri, socialtjänst, rehabilitering, företagshälsovård och psykologstudenter vid Umeå universitet samt med personlighetsutveckling. Handledningen handlar om konsultation, processhandledning, yrkesrollsfrågor och personalutveckling.

Kognitiva och beteendeinriktade terapier

KBT bygger på modern forskning och är den terapimetod som med framgång används vid bl.a depressioner, ångest, fobier, stress- och utbrändhetsproblematik, missbruksproblematik mm.
I psykoterapin arbetar man med hur tankar och känslor påverkar våra handlingar och hur dessa också påverkas av de omständigheter vi lever i .
KBT är en aktiv behandlingsform där klient och terapeut gemensamt arbetar med att lösa klientens problem här och nu. Huvudsakligt fokus ligger på den nuvarande situationen men för att förstå hur våra erfarenheter tidigare i livet påverkar oss i dag kan det vara viktigt att göra en tillbakablick.
Våra föreställningar om oss själva och om omvärlden är resultatet av de erfarenheter vi har gjort tidigare i livet. I samarbete med terapeuten lär du dig att uppmärksamma och bättre förstå dig själv, dina tankar, känslor, beteenden och dess konsekvenser. Detta ökar möjligheten att långsiktigt korrigera och bryta negativa tanke- och beteendemönster som ställer till problem för dig själv eller i relation till andra.
Terapin är tidsbegränsad och vi kommer tillsammans överens om vilka mål du vill uppnå och hur länge vi ska arbeta tillsammans. Målet kan också vara personlig utveckling, en grund för reflexion kring yrkesliv, livssituationen i övrigt och ett bollplank för utveckling och problemlösning.

Jag kan erbjuda:

Psykoterapi och samtal i samband med:

-Kriser av skilda slag, traumabearbetning, posttraumatiskt stressyndrom(PTSD)
-Oro,grubblerier,svårigheter att kontrollera oro
-Ångest,panikattacker, rädsla för olika situationer
-Tvångstankar och tvångshandlingar
-Blyghet, ångest i sociala situationer, social fobi
-Nedstämdhet, meningslöshet, hopplöshet och depression
-Undvikanden av negativa tankar, känslor och impulser
-Dåligt sjävförtroende och självkänsla
-Bristande tillit till sig själv och andra människor
-Missnöje med sig själv, andra människor och framtiden
-Svårt att komma ur negativa tankar om sig själv och andra
-Relationssvårigheter och problem med samlevnad
-Konflikter med andra människor, svårigheter att hävda sig
-Stress, utbrändhet, utmattningsdepression
-Missbruksproblemaik
-Sömnproblematik


Handledning

Handledningen kan ske individuellt eller i grupp.
Syftet och målsättningen med handledningen kan se olika ut.
I ett handledningskontrakt kommer vi överens om vad just du eller din grupp vill ha för typ av handledning.
För att säkerställa en god kvalité är det en självklarhet med kontinuerliga utvärderingar av arbetet.
Handledningen kan bidra till:
-Ökad kvalité i klient/patientarbetet
-Ökad kvalité inom personalvård
-Utveckling och kompetenshöjning
-Stärkt yrkesidentitet
-Stöd och avlastning
-Se nya perspektiv och hitta alternativa förhållningssätt


Konsultation

Enstaka eller regelbundna konsultationer för olika problemställningar.
Här kan det handla om t.ex förhållningssätt i klientarbetet, personalvård, frågor som har med yrkesrollen att göra mm.


Utbildning

”Skräddarsydd” utbildning och temadagar för olika yrkesgrupper.
Utbildning i specifika ämnesområden med uppföljande seminarier där deltagarna efter att ha prövat nya idéer kan ta med sig konkreta frågeställningar som de vill diskutera.

Psykoterapi & samtal, Trädgårdsgatan 8, 4tr, 931 31 Skellefteå
•Webdesign: Maria Schön •